Thomas McGuane Reads James Salter

Thomas McGuane reads James Salter's "Last Night," and discusses it with The New Yorker's fiction editor, Deborah Treisman.