Herman Kahn

Email a Friend
Herman Kahn poses, Nov. 12, 1970, Paris, France.